De gemeente Gouda vindt het belangrijk dat iedereen veilig kan sporten. Helaas hebben de terreinen van atletiekvereniging AV Gouda en hockeyvereniging GMHC veel last van de bomen die langs hun terreinen staan. Door de groei van de bomen komen er steeds meer boomwortels omhoog. De banen en velden worden hierdoor vernield en het levert gevaarlijke situaties op bij het sporten. Er is gekeken wat hieraan gedaan kan worden maar het enige wat echt helpt is het kappen van de overlastgevende bomen.

Herplanten

Om het groene karakter van dit gebied te behouden, planten we 27 nieuwe bomen (van een ander soort) en nieuwe struiken. Dit gebeurt op een wat grotere afstand van de sportvelden, zodat er later minder overlast te verwachten is. Hierdoor ontstaat een nieuwe groenstructuur waarbij bomen voldoende ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.

Onderzoek en beheeradvies

Omdat we deze werkzaamheden zorgvuldig willen doen, hebben we Bomenwacht Nederland gevraagd de bomen rondom het sportpark in kaart te brengen  en een beheeradvies op te stellen. Aanvullend is een Flora en Fauna onderzoek gehouden.Beide onderzoeken helpen ons de werkzaamheden zo te gaan uitvoeren dat de gevolgen voor de overige aanwezige planten en dieren zo klein mogelijk zijn.

Wat gaat er gebeuren?

De aanvraag heeft op 19 maart 2014 in de Goudse Post gestaan en de kapvergunning is verleend. Het verwijderen van de bomen gebeurt in twee fases. De eerste rooifase betreft onderhoudswerk dat snel nodig is in verband met veiligheid en schadebeperking. Tot deze fase behoren 51 bomen en bosplantsoen. De tweede rooifase betreft werkzaamheden die in een periode van 5 tot 10 jaar pas noodzakelijk zijn. Deze vinden nu nog niet plaats.

Wanneer gaat dit gebeuren?

Begin september 2014 start de firma MULTI-TUIN en LANDSCHAP uit Driebruggen met het opknappen van het Groenhovenpark.

Planning en werkzaamheden

Begin september (week 36) – Kapwerkzaamheden. Start bij AV Gouda waarna de firma MULTI-TUIN en LANDSCHAP de kapwerkzaamheden voortzet bij GMHC.
De kapwerkzaamheden worden in combinatie met de firma Kromwijk, specialisten in boom- en landschapsverzorging uit Woerden uitgevoerd.
September  –  Verwijderen bosplantsoen.
Eind oktober –  Verwijderen stobben.
Voorjaar 2015 –  Planten nieuwe bomen en struiken.

Wat merkt u ervan?

Op de plaatsen waar bomen gekapt worden is het park tijdelijk beperkt bereikbaar. De sportvelden blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Hierbij geven we speciale aandacht aan de gebruiker. We streven ernaar om overlast tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Enige vorm van overlast kunnen we echter niet uitsluiten of voorkomen. Zo wordt tijdens de werkzaamheden bij AV Goudade rijbaan aan de Groenhovenweg korte tijd afgesloten. Hiervoor geldt tijdelijk een omleidingsroute. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Waar kan ik terecht voor vragen of klachten?

Wanneer u vragen en/of klachten heeft kunt u bellen met projectleider Josy van Seumeren van de gemeente, via tel. 14 0182 of per e-mail via meldpunt@gouda.nl.