Herontwikkeling Dobbeplas

In 2013 heeft het Natuur- en recreatieschap Dobbeplas, samen met bewoners, recreanten, verenigingen, betrokkenen en andere belangstellenden, een herontwikkelingsplan opgesteld om de kwaliteit van het recreatiegebied Dobbeplas te vergroten. Hiervan wordt de laatste fase uitgevoerd in 2015.

Waar vinden de werkzaamheden plaats in 2015?
In de flyer staat een beknopt overzicht van de werkzaamheden en waar deze plaatsvinden. De flyer kunt u via onderstaande link downloaden. Dit is een A4 formaat, zodat u die eventueel kunt uitprinten. Indien u niet in de gelegenheid bent deze uit te printen kunt u contact opnemen met G.Z-H. Wij sturen dan graag een exemplaar naar u op. Ook is de flyer te vinden bij restaurant Buytenhout, restaurant De Vang en op het gemeentehuis van Pijnacker-Nootdorp (zolang de voorraad strekt).

Flyer herontwikkeling Dobbeplas

Uitvoering en planning in 2015
De werkzaamheden gaan uitgevoerd worden door de firma MULTI-TUIN en LANDSCHAP uit Driebruggen. In overleg met G.Z-H heeft de aannemer een planning opgesteld. Als gevolg van weersomstandigheden kan deze planning wijzigen, dit zal zoveel mogelijk geprobeerd worden te voorkomen.

Als eerste gaat de aannemer de bosvakken nabij de molen en aan de westkant van de plas verwijderen. Daarna gaat hij in het hondenbos de beschadigde delen van de bosvakken en dood hout verwijderen. In samenspraak is besloten om de natuurpaden in het hondenbos af te sluiten. De aannemer is hier met zwaar materieel bezig. Voor de veiligheid van zowel de recreant, de honden én de aannemer zijn deze paden tijdelijk niet toegankelijk. De halfverharde paden in het hondenbos blijven toegankelijk, waardoor bezoekers nog steeds goed gebruik kunnen maken van het bos.Het advies is om honden aan de lijn te houden tijdens de werkzaamheden.
Indien hier toch onveilige situaties blijken te ontstaan, kan besloten worden tot een verdere afsluiting van het hondenbos, gedurende enkele dagen. Dit zal dan met bebording worden aangeven. In dat geval blijven de andere parkeerterreinen en de rest van de Dobbeplas bereikbaar.

Voor de overige werkzaamheden zullen minimale afsluitingen van delen van de Dobbeplas aangegeven worden met bebording en/of afzetlinten. Dit betreffen dan hoofdzakelijk oevers, strand, kades en grasvelden.

Ten tijde van het asfalteren van het fietspad zal gedurende 1 à 2 dagen een omleiding ingesteld worden. Deze wordt te zijner tijd aangegeven.

Voor meer informatie bekijk de website van G. Z-H / heerlijk buiten

Overzicht van de start en plannen

 • In 2013 en 2014 zijn diverse maatregelen getroffen om de zwemwaterkwaliteit (Hoogheemraadschap van Delfland) in de plas te verbeteren. Het zwemgedeelte van de Dobbeplas en het “krekengedeelte” (incl. hondenstrand) zijn van elkaar gescheiden door een stuw en een gronddam. Als afsluitende werkzaamheden van de verbetering zwemwaterkwaliteit wordt een klein deel bos verwijderd en worden natuurvriendelijke oevers aangebracht in 2015.
 • Begin 2014 is een TOP (toeristisch overstappunt) bij de parkeerplaats bij de schaats- en skeelerbaan geplaatst. Dit zijn informatieborden met een plattegrond, routes en tips over bezienswaardigheden in het regionale groengebied Buytenhout. Herkenbaar aan de groene halm.
 • De molenbiotoop van molen De Vang wordt hersteld. In twee fasen wordt het bos hier omgevormd naar een lagere bomensoort, waardoor de hoogte van de bomen geen belemmering meer vormt voor de windvang van de molen.
  • Een aantal paden in het hondenbos is al verbeterd. Een deel van de natuurpaden wordt half verhard zodat deze beter begaanbaar is in de nattere periode.
  • Tijdens de Boomplantdag in november 2013 zijn ruim 300 jonge bomen geplant in dit deel van het hondenbos. Daarna zijn nog eens 700 boompjes geplant. Dit was uitsluitend de oostelijke helft van dit bosvak. In dit gebied worden nog meer bomen geplant en heestervakken aangeplant. Centraal wordt een speel-en renveld geëgaliseerd en ingezaaid. Dwars door dit veld en bosvak komt een natuurpad te liggen.
  • De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft de APV aangepast om het hondenbos uit te breiden. Dit zal gecombineerd worden met de werkzaamheden in het hondenbos. Hier volgt later meer nieuws over.
  • Het strand wordt hersteld conform de oude contouren. De uitspoeling wordt aangevuld en er wordt nieuw en schoon zand op het strand aangebracht.
  • De houten beschoeiing wordt, waar deze niet wordt omgevormd tot natuurvriendelijke oever, ter hoogte van de speel- en ligweiden vervangen.
  • Het fietspad wordt, waar deze slecht is, voorzien van een nieuwe asfaltdeklaag.
  • De kades rondom de ijs- en skeelerbaan worden opgehoogd en opnieuw geprofileerd.